"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι 10.000 άνεργοι στον τουρισμό

Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι 10.000 άνεργοι στον τουρισμό

Tο πρόγραμμα με τίτλο "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών" αφορά 10.000 άνεργους.

Τα συγκεκριμένα άτομα αναμένεται να καταρτιστούν και να απορροφηθούν στον τομέα του τουρισμού με κοινή δράση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, οι οποίοι δυνητικά θα απασχοληθούν στον καίριο αυτό τομέα της οικονομίας και μετά τη λήξη του προγράμματος, σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ
• Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995.
• Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995.
• Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

• 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ.
• 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης αποφοίτων πανεπιστημίου

1. Έτος κτήσης πτυχίου
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. Έτος 2012)
3. Βαθμός πτυχίου
4. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο στον τουρισμό
5. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
6. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
7. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Τα κριτήρια μοριοδότησης αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Ηλικία υποψηφίου.
2. Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
3. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
4. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
5. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
6. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου